SÚŤAŽNÝ PORIADOK A PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE
„Kolekcia STARDUST“
(ďalej ako „pravidlá“)

PREAMBULA

Tieto pravidlá predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej akcie a súťaže „Kolekcia STARDUST“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž“), ktorá sa skladá z dvoch častí:

 • interaktívneho zberateľského programu na získanie výrobkov z kolekcie „STARDUST“, a
 • súťaže o rodinný výlet do Kennedyho vesmírneho centra na Floride, USA.
Ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii aj na webovej stránke sutaz.slovnaft.sk.

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).


1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1.1. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“).

1.2. Súťaž pre organizátora zabezpečuje spoločnosť Elite / Monday Lovers, s.r.o., so sídlom Obchodná 58, 811 06 Bratislava, IČO: 36 760 960, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45358/B (ďalej len „spoločnosť Elite / Monday Lovers“ alebo „sprostredkovateľ“).

1.3. Hlavnú výhru do súťaže venovala spoločnosť KLR-Evropa d.o.o. Ankaranska cesta 7b, 6000 Koper/Capodistria, Slovinsko.


2. ÚČEL SÚŤAŽE

2.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže a jeho produktov.

2.2. organizátora súťaže bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke www.slovnaft.sk, www.sutaz.slovnaft.sk, v externom (Drive) periodiku organizátora súťaže, ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže www.facebook.com/MySlovnaft a www.instagram.com/myslovnaft. Fyzické osoby, ktoré sa stanú výhercami hlavnej ceny budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie organizátora súťaže.


3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, a splní podmienky súťaže definované týmito pravidlami (ďalej len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami v celom rozsahu

3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc organizátora súťaže, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora súťaže.


4. HLAVNÁ VÝHRA

1 x rodinný zájazd do Kennedyho vesmírneho centra na Floride hodnote 10.000 € s DPH. Zájazd organizuje cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Výhra (zájazd) zahŕňa: ubytovanie na 5 nocí, letenky, transfer, vstupy do vesmírneho centra, poistenie.


5. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE

5.1. Súťaž prebieha na čerpacích staniciach organizátora súťaže - Slovnaft na území SR (ďalej len „ČS“).

5.2. Vydávanie nálepiek prebieha v období od 11. septembra 2023 do 19. novembra 2023 (ďalej ako „obdobie vydávanie nálepiek“).

5.3. Nákup akciových tovarov a vymieňanie hracích kariet za akciové tovary prebieha od 11. septembra 2023 do 26. novembra 2023, alebo do vypredania zásob jednotlivých akciových tovarov na ČS.

5.4. Registrácia cez apku/web Slovnaft Move a registrácia pokladničných dokladov na stránke sutaz.slovnaft.sk do súťaže je možná od 11. septembra 2023 do 26. novembra 2023 (ďalej ako „obdobie registrácie“); súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercu a odovzdaním ceny.


6. PODMIENKY INTERAKTÍVNEHO ZBERATEĽSKÉHO PROGRAMU

6.1. Zoznam akciových tovarov:

Názov tovaru Plná MO cena platná v sieti ČS Slovnaft Cena platná pri splnení podmienky nazbieraní 10 nálepiek v sieti ČS Slovnaft Cena platná pre členov programu Slovnaft Move pri splnení podmienky nazbieraní 5 nálepiek v sieti ČS Slovnaft
Ladvinka 37,99 € 10 nálepiek + 17,99 € 10 nálepiek + 11,99 €
Šiltovka 29,99 € 10 nálepiek + 14,99 € 10 nálepiek + 9,99 €
Ďáždnik 47,99 € 10 nálepiek + 21,99 € 10 nálepiek + 14,99 €
Termoska na potraviny 37,99 € 10 nálepiek + 17,99 € 10 nálepiek + 11,99 €
Termoska 29,99 € 10 nálepiek + 14,99 € 10 nálepiek + 9,99 €
Batoh 59,99 € 10 nálepiek + 26,99 € 10 nálepiek + 21,99 €
Cestovná taška 67,99 € 10 nálepiek + 29,99 € 10 nálepiek + 22,99 €
Prikrývka 54,99 € 10 nálepiek + 24,99 € 10 nálepiek + 17,99 €
Kufor S 199,99 € 10 nálepiek + 79,99 € 10 nálepiek + 69,99 €
Kufor M 249,99 € 10 nálepiek + 99,99 € 10 nálepiek + 86,99 €

6.2. Za každých 10 EUR (vrátane DPH) nákupu pri platbe v hotovosti/bankovou kartou alebo darčekovou palivovou MOL Group GIFT kartou, zamestnaneckou palivovou MOL Group GOLD kartou EUROPE/SLOVAKIA EMPLOYEE alebo za každých 50 EUR (vrátane DPH) pri platbe palivovou MOL Group GOLD kartou EUROPE, SLOVAKIA a PREPAID na čerpacích staniciach Slovnaft dostanete pri pokladni 1 nálepku. Za jeden nákup sa považuje nákup akýchkoľvek tovarov a služieb v mieste predaja, na ktorý bol vydaný jeden pokladničný blok.

6.3. Na vydanie nálepky nevzniká nárok v prípade nákupu uskutočneného prostredníctvom palivových kariet akceptovaných v sieti ČS organizátora súťaže, s výnimkou darčekových palivových MOL Group GITFT kariet, zamestnaneckých palivových MOL Group GOLD kariet EUROPE/SLOVAKIA EMPLOYEE, palivových MOL Group GOLD kartiet EUROPE, SLOVAKIA a PREPAID. Za nákup sa na účely tejto akcie nepovažuje nákup tovarov a služieb realizovaných prostredníctvom mincových automatov umiestnených na ČS.

6.4. Hracie karty, ktoré slúžia na nalepenie nálepiek, odovzdá zákazníkovi obsluha ČS.

6.5. Členovia zákazníckeho programu Slovnaft Move majú možnosť kúpiť, po predložení a naskenovaní karty obsluhou, akciový tovar za ešte výhodnejšiu cenu.

6.6. Po nalepení 10 nálepiek do hracej karty má zákazník nárok na nákup jedného akciového tovaru z ponuky za zvýhodnenú cenu. Doplatok je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovou kartou. Akciové tovary je možné zakúpiť aj bez zbierania nálepiek za celú maloobchodnú cenu.

6.7. Nálepky slúžia výlučne na uplatnenie zľavy z cien akciových tovarov, ich výmena za hotovosť alebo ich využitie na zľavu z cien iných tovarov nie je možná.

6.8. Organizátor upozorňuje, že množstvo akciových tovarov je obmedzené a niektorý druh tovaru môže byť na konkrétnej ČS dočasne alebo trvalo vypredaný. O dostupnosti jednotlivých akciových tovarov na danej ČS poskytne informáciu obsluha ČS.


7. PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE


Členovia zákazníckeho programu Slovnaft Move

Členom zákazníckeho programu Slovnaft Move stačí zaregistrovať iba jedenkrát ich zákaznícku kartu. Ak zákazník po zaregistrovaní karty uskutoční nákup akciového tovaru s jej použitím, a tento nákup bude spĺňať podmienky súťaže, transakcia bude do žrebovania zaradená automaticky, bez potreby registrácie jednotlivých nákupov. Do žrebovania budú zaradené aj všetky nákupy uskutočnené pred registráciou zákazníckej karty.

Postup:

 • Prihláste sa do svojho konta v zákazníckom programe Slovnaft Move prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky slovnaftmove.sk, kliknete na tlačidlo Chcem vyhrať a udelíte súhlas so Súťažným poriadkom a kliknete na tlačidlo, že ste sa oboznámili s Vyhlásením o spracovaní osobných údajov a zobrazí sa informácia o úspešnej registrácii.
 • Nakúpte akýkoľvek výrobok zo zoznamu akciových tovarov (s použitím hracej karty s nálepkami alebo za plnú maloobchodnú cenu)

Ostatní zákazníci, ktorí nie sú členmi zákazníckeho programu Slovnaft Move

Zákazníci, ktorí nie sú členmi zákazníckeho programu Slovnaft MOVE, registrujú do súťaže jednotlivé nákupy akciového tovaru (pokladničný doklad z nákupu), ktoré sú následne (ak spĺňajú všetky podmienky súťaže) zaradené do žrebovania.

Postup:

 • Nakúpte akýkoľvek výrobok zo zoznamu akciových tovarov (s použitím hracej karty s nálepkami alebo za plnú maloobchodnú cenu)
 • Zaregistrujte svoj nákup (pokladničný doklad z nákupu) prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke sutaz.slovnaft.sk vyplnením nasledujúcich údajov:
  • meno a priezvisko
  • bydlisko (ulica, mesto, PSČ)
  • číslo mobilného telefónu
  • e-mailová adresa
  • dátum vyhotovenia dokladu
  • poradové číslo pokladničného dokladu
  • číslo čerpacej stanice (nachádza sa na pokladničnom doklade)
 • Udelením súhlasu s pravidlami súťaže a na účely uvedené v tomto súťažnom poriadku
 • Potvrdením registračného formulára resp. jeho odoslaním po kliknutí na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ pod registračným formulárom

7.2. Jeden pokladničný doklad o nákupe akciového tovaru je možné pre účely súťaže registrovať len raz.

7.3. Originál pokladničného dokladu o nákupe, ktorý účastník zaregistroval do súťaže, je potrebné uschovať pre prípadnú kontrolu, jeho predloženie je podmienkou odovzdania výhry.

7.4. Vzor pokladničného dokladu: Vzor pokladničného dokladu

7.5 Ak je ten istý pokladničný doklad o nákupe registrovaný prostredníctvom registrácie Slovnaft Move (pozri časť 7. Členovia zákazníckeho programu Slovnaft Move) a zároveň je registrovaný ako jednotlivý nákup (pozri časť 7. Ostatní zákazníci, ktorí nie sú členmi zákazníckeho programu Slovnaft Move), tak takýto pokladničný doklad o nákupe bude priradený výlučne k členovi zákazníckeho programu Slovnaft Move.

7.6 Podmienkou súťaže overenie identity účastníka a účasť účastníka na vyhotovení obrazových, zvukových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov z odovzdávania hlavnej výhry, ktoré budú použité na propagačné a marketingové účely.


8. ŽREBOVANIE

8.1. Žrebovanie hlavnej výhry prebehne do 10 dní odo dňa ukončenia obdobia registrácie za účasti notára. Pre účely hlavnej výhry sa vyžrebuje jeden výherca a piati náhradníci.

8.2. Do žrebovania o hlavnú výhru bude účastník zaradený každým nákupom akciového tovaru a jeho zaregistrovaním do súťaže počas obdobia registrácie v súlade s týmito pravidlami.


9. VÝHERCA

9.1. Výherca bude zverejnený:

 • na internetovej stránke sutaz.slovnaft.sk
 • Zverejnená informácia o výhercovi bude obsahovať údaje v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska, bydlisko - mesto.

9.2. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky a e-mailom na kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári do 5 pracovných dní od vyžrebovania. Ak bude vyžrebovaný účastník, ktorý nespĺňa podmienky súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

9.3. Po overení, že vyžrebovaný účastník splnil všetky podmienky súťaže, mu organizátor súťaže zašle e-mailom oznámenie o výhre. Výherca si výhru (voucher) prevezme osobne.

9.4. Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať podľa bodu 9.2. tohto súťažného poriadku do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi.

9.5. Ak vyžrebovanému účastníkovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne, výhercom sa stáva vyžrebovaný náhradník (nasledujúci v poradí). Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v bode 1.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online registračnom formulári pri zapojení sa do súťaže, ako aj údaje o nákupe produktov zaradených do súťaže potrebné pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súťaži podľa tohto súťažného poriadku, a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle bodu 9.1. tohto súťažného poriadku.

10.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v súlade s Nariadením1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2 na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku.

10.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

10.5. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 2. tohto súťažného poriadku. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.).

Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely vydávania interného a externého periodika podľa bodu 2.2. tohto súťažného poriadku, ktoré má archívnu hodnotu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


11. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

11.2 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na stránke sutaz.slovnaft.sk. Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

11.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

11.4. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

11.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

11.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

11.7. Organizátorsúťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi. Výhra je predmetom dane v hodnote presahujúcej sumu 350,- €.

11.8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

11.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí výhercov, a teda aj o výhrach v súťaži.

11.10. Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke sutaz.slovnaft.sk počas celej doby trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.


V Bratislave, dňa 06. 11. 2023
VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením3 a Zákonom o ochrane osobných4 údajov prevádzkovateľ - spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov5.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť vyhlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.


ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:
E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava


VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.


Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.


Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.


Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.


Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.


Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.


Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Podrobnejšie sú jednotlivé práva uvedené tiež na internetovej stránke www.slovnaft.sk, O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke sutaz.slovnaft.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

4 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

5 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.